Privatkunder

Kortbetalning sker via PAYPAL / SWEDBANK PAY

Direktbetalning via SWISH  SWEDBANK PAY

Faktura 30 dagar avgift 19 kr (kreditvärdigheten kontrolleras)

Postförskott hanteras av Schenker (59 kr)

Vi på Ryberg5 vill att våra kunder skall handla smidigt och säkert, för att åstadkomma detta så har vi dessa köpevillkor i vår webbshop. Eventuella returer och/eller reklamationer skall godkännas av Ryberg5 innan de skickas till oss. Då skall även retursedeln vara ifylld med returnummer som erhålls av Ryberg5. Vi svarar på alla frågor som rör köp/beställningar inom 48 timmar (vardagar) som skickas in till info@ryberg5.se

(Det går även att ringa oss på 0705-261594).

Frakt

Frakten är 99 kr (schenker ombud), vid order över 2499 kr är frakten fri (gäller endast standard frakt)

Hemleverans med schenker 179 kr (med kvittens)

I denna avgift ingår frakt, aviseringsavgift och expeditionsavgift. Inga ytterligare kostnader tillkommer (inom Sverige) om detta inte anges på artikelsidan eller om det betalningsalternativ ni väljer medför ytterligare kostnader. Vi tar ut faktisk fraktkostnad för vissa artiklar. Den faktiska fraktkostnaden läggs på senare och detta ändrar den totala köpsumman.

Faktisk fraktkostnad läggs till på skrymmande/tunga varor.

Detta görs automatiskt och syns i kassan på de flesta varor, men med en del varor så görs detta efter den automatiska orderbekräftelsen skickas till er. Om ni vill vara säkra på kostnaden är ni välkommna att ringa 0705-261594 eller maila oss på info@ryberg5.se

Ej utlösta paket debiteras med 450:- (inkl. moms) för att täcka våra hanteringsavgifter.

Paket som skall hämtas ut på Schenkers utlämmningställen ligger i 14 dagar.

Vi har ingen minimum ordergräns.

Leveranstid

Vi skickar era varor som finns i lager inom 1-5 arbetsdagar. (inom Sverige)

Sedan tillkommer leveranstiden med schenker i normalfallet 2 arbetsdagar (inom Sverige)

Om en vara är slut kommer den hamna på restorder och levereras vid ett senare tillfälle. Denna restorder levereras utan extra kostnad för er. Detta gäller ej om ni betalar med kort. Då kommer de restnoterade artiklarna att tas bort från er order och ni betalar endast för det som levereras. Köpet går naturligtvis att häva utan kostnad vid förseningar. Detta görs genom att kontakta oss.

Vi följer distansköplagen.

Garanti

Vi lämnar generellt ett års garanti om inte längre tid anges på artikelsidan.

Vi säljer inte till minderåriga (under 18 år fyllda).

Ångerrätt

Skulle du av någon anledning ångra ett köp så har du ångerrätt i 14 dagar. Kontakta oss (info@ryberg5.se eller 0705-261594).

Du som konsument har rätt att öppna förpackningen och kontrollera varan. Varan skall naturligtvis retuneras till oss i "nyskick".

Varorna skall returneras oanvända. Originalförpackningen skall vara oskadad. Retur/byte skall ske inom 14 dagar från inköpsdatum. Frakter till oss i samband med returer eller byten betalas av kund. Kund kan ej kräva ersättning för att returnera vara

Returer av kundanpassade produkter (t.ex. produkter som säljs per löpmeter) tar vi ut en avgift om 10% av produktens pris

Reklamationer

Vid reklamation av en vara skall Ryberg5 kontaktas och Du som konsument kommer då få ett returnummer och en retursedel som skall fyllas i och följa med returen till oss med den av oss utskickade returfraktsedel. Reklamationen skall ske inom 14 dagar. Garanti gäller från inköpsdatum. Ryberg5 hämtar inte under några omständigheter ut paket skickade med bussgods etc. som inte leveras direkt till returadressen.

Reklamation vid konsumentköp När du handlar som privatperson via vår webbplats gäller alltid Distansavtalslagen (2005:59) och över disk i butik Konsumentköplagen (1990:932), som ger dig 3 års reklamationsrätt. Reklamationsrätten omfattar endast tillverkningsfel. Det är viktigt att undersöka produkten noggrant när du mottagit den.

Vid en reklamation som sker senare än 2 år från mottagandet behöver du som konsument påvisa att det är ett tillverkningsfel för att felet ska omfattas av reklamationsrätten. Du behöver reklamera din produkt inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

Normalt bruk

Tolkningen är att om du t.ex. har en buss, taxi eller budbil som går 20-40.000 mil om året innebär detta att du kortar ner din garantitid på t.ex.lampor som är förbrukningsvaror och har i princip annars inga garantier vid köp hos de flesta auktoriserade verkstäder eller annan detaljhandel. Alla garantier avser normalt bruk. (2000 mil/år).

Återbetalningar

Vi återbetalar dig konsumenten inom 30 dagar efter den retunerade varan godkänts av oss.

I kassan framgår alla kostnader.

Alla priser inklusive moms. Alla falska beställningar och missbruk av denna webshop med tillhörande sidor kommer att polisanmälas. Ryberg5 kommer att göra sitt yttersta för att bistå polisen i utredningsarbetet. Då vi använder oss av IP-spårning så sparas allt i ett register om problem skulle uppstå, detta register raderas när allt är genomfört.

Erbjudanden

Erbjudanden gäller normalt så långt lagret räcker eller tills angivet datum.

Transportskador

Om varan skadats i transporten måste detta anmälas till oss omedelbart när ni mottagit varan

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

 

Företag

Leveransbestämmelser samt försäljningsvillkor

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning om annat ej överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig. Bestämmelserna gäller endast mellan näringsid-

kare och skall i intet fall äga tillämpning vid försäljning till konsument.

Beställning, beställningserkännande och avtal

2. Avtal är träffat först när säljaren accepterat köparens beställning. Skriftlig beställning är bindande för köparen under tre veckor i avvaktan på säljarens beställningserkännande.

Avviker beställningserkännande genom tillägg, inskränkningar eller förbehåll från beställning och köparen inte vill godta dessa ändringar, skall han inom en vecka meddela säljaren

detta, Avtal är annars träffat enligt säljarens beställningserkännade.

Produktinformation

3. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknande handlingar är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Ritningar och beskrivningar

4. Av säljaren tillhandahållna ritningar, tekniska beskrivningar och prover förblir säljarens egendom. De får ej utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, utlämnas

eller bringas till tredje mans kännedom.

Pris

5. Alla priser är baserade på de för säljaren gällande anskaffnings- alternativt tillverkningskostnaderna på dagen för offert resp. beställningserkännande. Skulle härefter intill leverans-

dagen, eller betalnings- dagen om denna inträffar senare, kostnadsökning ske genom höjda inköpspriser, arbetslöner eller tull, frakt- och försäkringskostnader, skatt eller andra pålagor

skall motsvarande höjning ske av det pris som köparen skall erlägga om säljaren så fodrar. Motsvarande skall gälla beträffande ändrade valutakurser vad avser vara från utlandet.

Priset inkluderar inte mervärdesskatt.

Expeditionsavgift kan uttagas för order understigande av säljaren bestämt beställningsvärde eller kvantitet. Fakturaavgift kan uttagas av säljaren. I prislistor kan det förekomma arti-

kelnummer som ej finns med i kataloger eller på webben.

Leverans

6. Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS (Internationella Handelskammarens regler för tolkning av handelstermer). 

Transportemballage

7. Såvida inte annat överenskommits debiteras transportemballage till självkostnadspris.

Leveranstid

8. Leveranssätt bokas i kassan.

8a. Vid val "Standard företag Schenker" körs varorna direkt ut till leveransadressen. Missad utkörning med återtag efterdebiteras med 199 kr + moms

Leveransförsening

9. Avser avtalet successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning vid tillämpningen av nedanstående regler.

10. Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 32 angiven omständighet eller av orsak som köparen svarar för, skall leveranstiden förlängas med tid som under hänsyns-

tagande till alla omständigheter i fallet kan anses skälig. Detta gäller oavsett om dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

11. Levererar inte säljaren varan i rätt tid, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva leveransen inom en skälig frist. Underlåter säljaren att leverera inom denna frist, har

köparen rätt genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet.

12. Utöver vad som stadgas i punkt 11 utesluts köparen från att göra gällande rätt till ersättning med anledning av säljarens leveransförsening.

Betalning

13. Om ej annat överenskommits, skall full likvid erläggas senast i samband med avtalad leverans av varan.

Vid kreditförsäljning gäller betalningsvillkor enligt överenskommelse.

14. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta på förfallet fakturabelopp med av säljaren vid avtalets ingående fastställd procentsats.

15. Om köparen underlåter att ta emot varan vid tidpunkt som avtalats enligt punkt 8, eller som bestämts enligt punkten 10, skall betalning ändå erläggas som om leverans skett.

16. Accepterad växel eller annan betalningsförbindelse anses inte som betalning förrän den helt inlösts.

Säkerhet

17. Säljaren har rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål äger säljaren rätt att häva avtalet, såvitt avser icke levererad vara.

Ansvar för fel

18. Säljaren förbinder sig, i enlighet med vad som i punkterna 20 till 30 stadgas, avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion och material uppkomna fel som förelegat vid

leveransdagen.

19. Säljaren ansvarar inte för fel i vara som använts i tävlingsverksamhet.

20. Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig under en tid av ett år räknat från leveransdagen. Om varan använts mer intensivt än vad som kan anses förutsatt vid avtalets ingå-

ende, förkortas tiden av säljarens ansvar i motsvarande grad.

21. Anmärkningar om fel i varan skall göras skriftligen på av säljaren tillhandahållen reklamationsrapport snarast och senast inom fjorton dagar från den dag köparen märkt eller bort

märka felet. Ifråga om fel som köparen bort märka vid mottagandet, åligger det denne att genast efter mottagandet underrätta säljaren om felet. Om köparen underlåter att underrätta

säljaren enligt vad som här angetts, förlorar denne rätten till avhjälpande enligt punkt 18.

22. Fel utgör enligt fackmannamässig bedömning avvikelse från normal standard. Säljarens ansvar för fel gäller även för felexpediering som beror på säljaren under förutsättning att

köparen ej insett eller rimligen bort inse felexpediering skett.

23. Säljarens ansvar avser endast fel som uppkommer vid riktig användning, lagring och hantering. Det omfattar inte fel förorsakade av omständigheter som tillkommit efter mottagan-

det. Framför allt omfattar det inte fel som förorsakats av bristfälligt underhåll eller oriktigt montage, oriktigt utförd reparation, normal förslitning eller försämring.

24. Säljarens ansvar avser inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller av denne föreskriven konstruktion. Säljaren ansvarar ej heller för fel på sådan vara som sälja-

ren ej normalt lagerför, utan som denne levererat på särskilt uppdrag av köparen.

25. Säljarens ansvar för fel innebär att säljaren efter eget val reparerar eller utbyter felaktig vara. Reparationer och utbyte kan antingen utföras hos köparen eller så kan köparen, om

säljaren begär, sända varan till säljaren eller till av säljaren angiven serviceverkstad för åtgärd.

26. Avhjälpandet skall ske inom en med hänsyn till köparens behov skälig tid från det att köparen framställt anspråk på grund av felet och ställt godset till förfogande till försäljnings-

ställe eller verkstad som avses i punkt 25.

27. Utbytt vara eller utbytta delar skall ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom.

28. Kostnader för frakt, emballage, eventuella felsökningskostnader, ur- och inmonteringskostnader och resekostnader för montör betals av köparen.

29. Utöver vad som föreskrivits ovan i punkt 18 till 28 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för produktionsbortfall, utebli-

ven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

30. Angivna tidsfrister för avhjälpande av fel förlängs ej genom säljarens åtaganden av fel enligt punkterna 18 till 28.

Returer

31. Om så särskilt avtal, i varje enskilt fall, kan varor returneras. I sådana fall skall retur i förväg godkännas av säljaren och ske på här för säljaren fastställt formulär. För godkännande. Reklamationen skall ske inom 14 dagar

erfordras de specifikationer som framgår av nämnda formulär. Först efter säljarens godkännande får köparen återsända varan med förskottsbetald frakt. Varan och dess emballage får

inte ha förändrats eller försämrats. Returavgift uttages i sådana fall enligt av säljaren fastställda tidsgränser och belopp. Returavdrag sker med 20 %. Anskaffningsvaror återtages ej.

Reklamationskrav skall ske enligt våra rutiner på för ändamålet avsedda blanketter, Ryberg5 hämtar inte under några omständigheter ut

paket skickade med bussgods etc. som inte leveras direkt till returadressen. Kund kan ej kräva ersättning för att returnera vara

Returer av kundanpassade produkter (t.ex. produkter som säljs per löpmeter) tar vi ut en avgift om 10% av produktens pris

Befrielsegrunder

32. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande:

arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av

motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar ifråga om drivkraft samt fel i

eller försening av leveranser från underleverantör som orsakats av sådan befrielsegrund. Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inverkan på

avtalets fullgörande då inte kunde förutses.

33. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.

Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.

34. Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 32 har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt dessa bestäm-

melser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

Tvist

35. Tvist med anledning av avtalet och vad därmed äger samband skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras av

allmän domstol på ort enligt säljarens val. Är parterna överens därom kan tvisten istället lösas av skiljemän enligt lagen om skiljemän.

Transportskador

36. Om varan skadats i transporten måste detta anmälas till oss omedelbart när ni mottagit varan

GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid kunna känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift. Hos oss behandlas dessa i enlighet med gällande lagstiftning och vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när vi, (Ryberg5, orgnr 700120-xxxx), tillhandahåller tjänster och produkter som du som kund köper eller tar del av. Vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är

Ryberg5

Christer Ryberg

Röstorp kronogård

512 94 Svenljunga

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

När behandlas dina personuppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster, kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid köp av våra produkter eller tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

 

Varför behandlar vi personuppgifter

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

·         För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och betalning.

·         För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter

·         För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster

·         Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben

·         Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel för utveckling av tjänster, produkter och funktioner

·         Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar m.m.

·         Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar

 

Vad för slags uppgifter lagrar vi

·         För och efternamn

·         Personnummer, Organisationsnummer

·         Adress

·         E-postadress

·         Telefonnummer

·         Kundnummer

·         IP-adress och geografiska uppgifter relaterade till densamma och information om din användning av vår webbplats

 

Rättsliga grunder & lagringstider

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i bokföringssystemet

·         Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post

·         Geografisk information

·         IP-adress, enhetsinformation, logginformation

·         Betalreferens

·         Köpta produkter och tjänster

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen

Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag

 

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevsregistret

·         Namn, e-post

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning

Lagringstid: tills du avregistrerar dig

 

Hur skyddas dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

·         Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter

·         Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

·         Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Vem kan dina personuppgifter lämnas ut till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis vid support gällande trejdepartstjänster, exempelvis leverantörer av betaltjänster, kommunikationstjänster, frakthanteringstjänster eller liknande tjänster som används av dig som kund till oss där vi måste göra gemensam felsökning.

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till företag som gör kreditbedömningar för att säkerställa att du får kredit av oss.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa- ett s.k registerutdrag

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

Ryberg5

Christer Ryberg

Röstorp Kronogård

512 94 Svenljunga

Du kan även maila till: info@ryberg5.se

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

 

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen